Skip to content
Informacje, zmiany, ogłoszenia

Dla akcjonariuszy

W zakładce „Dla akcjonariuszy” znajdą Państwo bieżące informację dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Zasady funkcjonowania Spółki oraz prawa i obowiązki akcjonariuszy, jak również wszelkie uprawnienia czy ograniczenia związane z posiadaniem akcji reguluje Statut, który można pobrać tutaj.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz Spółki.

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki. O terminach zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WUZETEM informuje zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez komunikat bieżący.

Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia są publikowane tutaj.

W związku z ustawą z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.03.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.

Wezwania akcjonariuszy Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. do złożenia dokumentów akcji:

Piąte wezwanie

Czwarte wezwanie

Trzecie wezwanie

Drugie wezwanie

Pierwsze wezwanie

Wzory dokumentów do pobrania w związku z dematerializacją akcji:

Pełnomocnictwo – osoba fizyczna

Pełnomocnictwo – osoba prawna

Wniosek o wpis do Księgi Akcyjnej