Skip to content

Rodo

W WUZETEM przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Przestrzegamy wszystkich wymogów prawnych, w szczególności rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Zasady przetwarzania danych osobowych poszczególnych grup interesariuszy określają poniższe dokumenty:

RODO Klienci / Kontrahenci / Dostawcy / Osoby do kontaktu

 

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Włodarczyk. Kontakt drogą mailową: : rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych przez nas jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. udzielona Pani/Pana zgoda na otrzymanie informacji w zakresie przesłanego do nas e-maila;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi; realizacji zawartych umów powierzenia;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy; do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony ewentualnych roszczeń; oceny dostawców.
 • W przypadku osób wskazanych do kontaktu w ramach realizowanych umów, informujemy iż dane osobowe pozyskaliśmy od osób reprezentujących podmiot, i przetwarzamy takie kategorie danych osobowych jak: imiona  i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres:  rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy; do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych; do czasu realizacji umów powierzenia; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń; do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody.

Udostępnianie danych

Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, na podstawie zawartej umowy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych związanych z wykonaniem umowy;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z treści umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z wykonaniem umów;
 • biurom informacji gospodarczej (tzw. „wywiadowniom gospodarczym”) w zakresie potrzebnym do dokonania sprawdzenia kondycji oraz wiarygodności finansowej i ekonomicznej osoby, której dane dotyczą lub reprezentowanego przez nią podmiotu, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w szczególności sprawdzenia podmiotów w rejestrach dłużników.

Prawa podmiotów przetwarzania

W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Potencjalni Klienci

 

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Włodarczyk. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. udzielona jednoznacznie i dobrowolnie zgoda osoby, której dane będziemy przetwarzać czy to w formie przesłanego do nas e-maila/zapytania, czy w formie odznaczonego checkboxa;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Cofnięcie zgody

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji/ofert handlowych, do ustalenia czy dochodzenia i/lub obrony roszczeń. W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przesyłanie informacji/ofert handlowych. W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając prośbę na adres: rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, świadczącym usługi na rzecz WUZETEM:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie;
 • biurom informacji gospodarczej (tzw. „wywiadowniom gospodarczym) w zakresie potrzebnym do dokonania sprawdzenia kondycji oraz wiarygodności finansowej i ekonomicznej osoby, której dane dotyczą lub reprezentowanego przez nią podmiotu, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w szczególności sprawdzenia w/w podmiotów w rejestrach dłużników, jeśli kontakt z potencjalnym klientem zmierza do podpisania umowy.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Kandydaci do pracy

 

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Włodarczyk. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • Przepis prawa pracy, tj. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na inne dane, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wskazane w dokumentach aplikacyjnych, w tym także dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli były one wymagane w procesie rekrutacyjnym;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na wykorzystanie danych w celu przyszłych rekrutacji – art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dla innych danych, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnego prowadzonego procesu rekrutacji, w tym także w celu otrzymywania informacji mailowej/telefonicznej, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na kontakt i udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres:  rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

Udostępnianie danych

Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym zgodnym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także do otrzymania informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, związanej z procesem rekrutacyjnym. W przypadku braku podania danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, a także przekazanie informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, dotyczącej procesu rekrutacyjnego;
 • Podanie danych innych niż zawartych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w tym także danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie podania przez Panią/Pana danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, ale w przypadku braku wyrażenia zgody Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać m.in. w celu zaproszenia do udziału w przyszłych rekrutacjach.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Akcjonariusze i Pełnomocnicy Akcjonariuszy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Włodarczyk. Kontakt drogą mailową: : rodo@wuzetem.pl

Cele przetwarzania/podstawa prawna

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań, w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A., wynikających z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (w szczególności art. 341, tj. wpisanie do Księgi Akcyjnej i jej prowadzenie; art. 406, tj. umożliwienie Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; art. 407, tj. sporządzenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym Akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych Akcjonariuszy; art. 410, tj. sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przypadku Pani/Pana uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy);
 • Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na odpowiednim zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A. wynikających z przepisów prawa Kodeksu Spółek Handlowych, a także do czasu odpowiedniego zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnienia możliwości kontaktu, obsługi korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o podaniu danych

Podanie danych jest wymogiem Ustawowym, niezbędnym do obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A.

Profilowanie

Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Włodarczyk. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • Przepis prawa pracy, tj. art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na inne dane, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wskazane w dokumentach aplikacyjnych, w tym także dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli były one wymagane w procesie rekrutacyjnym;
 • Wyrażona Pani/Pana zgoda na wykorzystanie danych w celu przyszłych rekrutacji – art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dla innych danych, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnego prowadzonego procesu rekrutacji, w tym także w celu otrzymywania informacji mailowej/telefonicznej, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na kontakt i udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres:  rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

Udostępnianie danych

Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym zgodnym z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także do otrzymania informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, związanej z procesem rekrutacyjnym. W przypadku braku podania danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, a także przekazanie informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, dotyczącej procesu rekrutacyjnego;
 • Podanie danych innych niż zawartych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w tym także danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie podania przez Panią/Pana danych zgodnych z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
 • Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, ale w przypadku braku wyrażenia zgody Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać m.in. w celu zaproszenia do udziału w przyszłych rekrutacjach.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Pracownicy WUZETEM

 

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Włodarczyk. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. współpraca Pani/Pana w ramach świadczenia pracy na rzecz Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w związku z zawartą, wykonywaną lub zakończoną umową o pracę.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Warszawskich Zakładach Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. w związku z zatrudnianiem pracowników między innymi na podstawie przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości, ustawy archiwalnej, ale także innych zobowiązań wynikających z regulacji prawnych, oraz zawartych umów powierzeń.
 • Art. 6 list f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadniony cel administratora w zakresie ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń; w zakresie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. poprzez wykonywanie i zapewnienia integralności, poufności i dostępności kopii danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona Pani/Pana zgoda na umieszczenie imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem pod umieszczonym artykułem w pracowniczej gazecie wewnętrznej, która kolportowana jest tylko wewnątrz Spółki dla pracowników/współpracowników. Zgoda ta jest wyrażona poprzez Pani/Pana inicjatywę w zakresie umieszczenia tych danych.
 • Art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia (realizacja umowy o pracę), a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ustawy archiwalnej. Pani/Pana dane mogą być przechowywane także do czasu realizacji umów powierzeń, a także do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z zatrudnieniem lub ustaniem stosunku pracy.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:  rodo@wuzetem.pl

Klauzula informacyjna art. 14 RODO

Szanowna Pani/Panie, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM”
  w Warszawie S.A. z siedzibą w Jawczycach (05-850), ul. Piastowska 67, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000.000 zł (wpłaconym w całości), NIP 5250000860, REGON 012078978, dalej zwana Spółką lub Administratorem.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Małgorzata Włodarczyk.
 3. Z Administratorem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować pisemnie
  na wskazany powyżej adres Spółki lub poprzez adres e-mail: rodo@wuzetem.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu przez Spółkę, zostały pozyskane bezpośrednio od naszego Kontrahenta, u którego Państwo jesteście zatrudnieni lub z którym współpracujecie albo reprezentujecie. Będziemy przetwarzali Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail lub nr telefonu. Wyjątkowo możemy przetwarzać również Pani/Pana nr Pesel.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umów pomiędzy Spółką a Kontrahentem, którego Pani/Pan reprezentuje (art. 6 ust.1 lit. b) rozporządzenia RODO) lub dla którego Pani/Pan pracuje lub współpracuje. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), za który uznajemy m.in.:
  – nawiązanie relacji handlowej (np. złożenia oferty lub zapytania ofertowego),
  – weryfikację osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta,
  – działania związane z ustaleniem warunków zawarcia umowy z Kontrahentem oraz ułatwieniem komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy,
  – ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
  – utrzymanie kontaktów służbowych na potrzeby wykonania zawartych lub zawieranych umów,
  Ponadto Państwa dane osobowe możemy przetwarzać (art. 6 ust.1 lit. c RODO) w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
  – dostawcy usług, w tym usług IT, rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających zarządzanie Spółką, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, informatyczne oraz doradcze;
  – organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa tj. w szczególności:
  – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zawartej umowy
  z Kontrahentem, ewentualnie przez okres dochodzenia i obrony roszczeń lub praw związanych
  z wykonywaniem umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany powszechnie przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przeniesienia danych prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do uzyskania kopii danych, prawo
  do przenoszenie danych. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z części praw może być ograniczone ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator.
 11. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.
 

…………………………………………………..………………………………………………………..
data i podpis pracownika/współpracownika, reprezentanta Kontrahenta

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:  rodo@wuzetem.pl