Miejsce pracy: Jawczyce, gmina Ożarów Maz.
Zapewnimy bezpłatny transport z Warszawy.

Obowiązki:

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz celów i zadań BHP związanych z polityką i standardami Spółki;
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Tworzenie i aktualizacja szczegółowych instrukcji (maszyn i urządzeń), procedur BHP oraz dokumentacji oceny ryzyka zawodowego;
 • Prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy z zakresu BHP rejestrów oraz wykazów;
 • Udział w postępowaniach powypadkowych, badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz opracowywanie wynikających z nich wniosków profilaktycznych sporządzanie dokumentacji powypadkowej w terminach przewidzianych prawem;
 • Przeprowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny), szkoleń okresowych w zakresie BHP (włącznie z wydaniem wymaganych prawem zaświadczeń/certyfikatów) dla pracowników;
 • Określanie właściwych czynników środowiska pracy wynikających z przeprowadzanych badań środowiskowych i uwzględnianie ich w skierowaniach na badanie lekarskie dla pracowników;
 • Przeprowadzanie audytów BHP;
 • Prowadzenie rejestru BDO (Baza danych odpadowych – karty przekazania odpadu);
 • Współpraca z firmą zewnętrzną zajmującą się Ochroną Środowiska.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia uzupełniające w zakresie BHP;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP oraz umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Uprawnienia ppoż. (mile widziane);
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych/ wypadkowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wstępnych i okresowych;
 • Samodzielność i dobra organizacji pracy;
 • Asertywność i duża odporność na stres;
 • Dobra znajomość MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Bezpłatny dojazd do/z miejsca pracy z/do Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Bezpłatną, prywatną opiekę medyczną;
 • Dofinansowanie do programu sportowego;
 • Pracę w firmie o wieloletniej historii;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres rekrutacje@wuzetem.pl lub kontakt telefoniczny: 665-603-343.
W tytule wiadomości prosimy napisać: Inspektor ds. BHP.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KANDYDACI DO PRACY W WUZETEM S.A.
W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne  „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą 
w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Małgorzata Włodarczyk. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1. Przepis prawa pracy, tj., art. 221 § 1 Kodeksu Pracy;
2. Wyrażona Pani/Pana zgoda na inne dane, niż zawarte w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, wskazane w dokumentach aplikacyjnych, w tym także dane szczególnej kategorii, o których mowa  w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeżeli były one wymagane  w procesie rekrutacyjnym;
3. Wyrażona Pani/Pana zgoda na wykorzystanie danych w celu przyszłych rekrutacji – art. 6 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4. Zrealizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa dla innych danych, niż zawarte w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy;
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji aktualnego prowadzonego procesu rekrutacji, w tym także w celu otrzymywania informacji mailowej/telefonicznej, a także  w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na kontakt i udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 
Cofnięcie zgody
W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając informację elektroniczną na adres:  rodo@wuzetem.pl  Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Czas przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy. Udostępnianie danych
Poza pracownikami lub współpracownikami Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:
1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
3. podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.
Prawa podmiotów przetwarzania
1. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym zgodnym z art. 221§ 1 Kodeksu Pracy, podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także do otrzymania informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, związanej z procesem rekrutacyjnym.
W przypadku braku podania danych zgodnych z art. 221§ 1 Kodeksu Pracy, nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego,  a  także przekazanie informacji elektronicznej i/lub telefonicznej, dotyczącej procesu rekrutacyjnego;
4. Podanie danych innych niż zawartych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy, w tym także danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania tych danych będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji na podstawie podania przez Panią/Pana danych zgodnych z art. 221§ 1 Kodeksu Pracy;
5. Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, ale w przypadku braku wyrażenia zgody Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać m.in. w celu zaproszenia do udziału w przyszłych rekrutacjach.
Profilowanie
Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.