Dostawcy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., będąca producentem elementów do układów wtryskowych stosowanych w silnikach wysokoprężnych oraz świadcząca usługi w zakresie obróbki skrawaniem, elektro i hydroerozji, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej. Nasza siedziba znajduje się w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a), tj. udzielona Pani/Pana zgoda na otrzymanie informacji w zakresie przesłanego do nas e-maila.

Cofnięcie zgody

W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając w tej kwestii maila na adres: rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  • Art. 6 ust. 1 lit. b), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Art. 6 ust. 1 lit. c), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. tj. zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.
  • Art. 6 ust. 1 lit. f), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. komunikowania się w sprawie realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy; do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa finansowo-księgowo-podatkowych; do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody.

Udostępnianie danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz WUZETEM S.A., którym dane osobowe są przekazywane na podstawie zawartych umów przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, tj. firmom audytorskim, firmom transportowym, kancelariom prawniczym, bankom.

Twoje prawa

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

W powyższych kwestiach proszę o wysłanie maila na adres: rodo@wuzetem.pl

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możesz nie podać danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawiązania umowy; do otrzymania informacji na przesłanego do nas e-maila; do zapewnienia zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi. W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe zawiązanie umowy; nie będzie możliwe otrzymanie informacji w zakresie przesłanego do nas maila; nie będzie możliwe zapewnienie zgodności Administratora z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Źródło danych

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane są przez nas przetwarzane, natomiast dane osób do realizacji umowy pozyskujemy od osób reprezentujących daną firmę, podczas zawiązywania umowy.